آباد اندیش زنگان

لوگو مشاور آباد اندیش زنگان در 100

آباد اندیش زنگان

مدیرعامل: مهندس قاسم محمودی

آدرس دفتر مرکزی:  زنجان، شهرک ولیعصر(نیک سازان) - خیابان کوثر ۱۳غربی ـ بلوک ۴ ـ شماره۱۷ کدپستی: ۴۵۱۵۹۹۵۱۸۵
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۱/۱۰/۱۱
تلفن: ۰۲۴۱۷۲۸۸۲۴۲
فکس: ۰۲۴۱۷۲۸۸۲۶۲

آباد اندیش زنگان

مدیرعامل: مهندس قاسم محمودی
تلفن: ۰۲۴۱۷۲۸۸۲۴۲
فکس: ۰۲۴۱۷۲۸۸۲۶۲
آدرس دفتر مرکزی:  زنجان - خیابان کوثر ۱۳غربی ـ بلوک ۴ ـ شماره۱۷ کدپستی: ۴۵۱۵۹۹۵۱۸۵

علاقه محبوب
0