لیست تعرفه‌های سفارشی سازی پروژه:

نوع خدمت بمدت توضیحات قیمت (تومان)
لینک ثبت پروژه 90 روز
رایگان
لینک افزودن لینک به پروژه تا زمان اعتبار پروژه
20,000
لینک ویژه کردن پروژه 15 روز
5,000
لینک ارتقاء پروژه -
1,000
لینکدرج لینک مجزا در هر پروژه ثبت شده در صفحه مشاور تا زمان اعتبار پروژه
10,000

   لیست تعرفه‌های سفارشی سازی مشاور:

نوع خدمت بمدت توضیحات قیمت (تومان)
لینک ایجاد مشاور یک سال
رایگان
لینک افزودن لینک به مشاور تا زمان اعتبار مشاور
20,000
لینک VIP کردن مشاور 30 روز
10,000
لینک تمدید ٣ ماهه مشاور 90 روز
50,000

تعرفه جایگاه‌های تبلیغاتی