آبادگران شرق

لوگو مشاور آبادگران شرق در 100

آبادگران شرق

مدیرعامل: مهندس عباس امین پوستچی طوسی

آدرس دفتر مرکزی:  مشهد، بلوار وکیل آباد - بلوار باهنر ـ باهنر۹(کوثر شمالی۱۶) ـ شماره ۴۳ کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۴۷۶۶
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۷۳/۱۰/۲۰
تلفن: ۰۵۱۱۸۸۱۴۴۴۰
فکس: ۰۵۱۱۸۸۱۴۴۴۰

آبادگران شرق

مدیرعامل: مهندس عباس امین پوستچی طوسی
تلفن: ۰۵۱۱۸۸۱۴۴۴۰
فکس: ۰۵۱۱۸۸۱۴۴۴۰
آدرس دفتر مرکزی:  مشهد - بلوار باهنر ـ باهنر۹(کوثر شمالی۱۶) ـ شماره ۴۳ کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۴۷۶۶

علاقه محبوب
0