آباد گستر غرب

لوگو مشاور آباد گستر غرب در 100

آباد گستر غرب

مدیرعامل: مهندس حمید خان محمدی

آدرس دفتر مرکزی:  زنجان، اعتمادیه - خیابان پانزدهم ـ شماره ۴ و ۶ کدپستی: ۴۵۱۵۶۶۵۸۶۱
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۸۲/۰۳/۲۸
تلفن: ۰۲۴۱۴۲۶۶۱۲۱
فکس: ۰۲۴۱۴۲۶۶۱۴۱

آباد گستر غرب

مدیرعامل: مهندس حمید خان محمدی
تلفن: ۰۲۴۱۴۲۶۶۱۲۱
فکس: ۰۲۴۱۴۲۶۶۱۴۱
آدرس دفتر مرکزی:  زنجان - خیابان پانزدهم ـ شماره ۴ و ۶ کدپستی: ۴۵۱۵۶۶۵۸۶۱

علاقه محبوب
0