آب خاک تهران

لوگو مشاور آب خاک تهران در 100

آب خاک تهران

مدیرعامل: حسین تقی پور

آدرس دفتر مرکزی:  کرج، میدان آزادگان - بلوار امام رضا ـ اردلان دوم ـ شماره ۳۹ کدپستی: ۳۱۴۹۶۵۹۱۱۳
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۷۰/۰۳/۰۸
تلفن: ۰۶۲۳۲۵۰۰۲۰۸
فکس: ۰۶۲۳۲۵۰۵۶۰۰

آب خاک تهران

مدیرعامل: حسین تقی پور
تلفن: ۰۶۲۳۲۵۰۰۲۰۸
فکس: ۰۶۲۳۲۵۰۵۶۰۰
آدرس دفتر مرکزی:  کرج - بلوار امام رضا ـ اردلان دوم ـ شماره ۳۹ کدپستی: ۳۱۴۹۶۵۹۱۱۳

علاقه محبوب
0