آب و توسعه پایدار

لوگو مشاور آب و توسعه پایدار در 100

آب و توسعه پایدار

مدیرعامل: یوسف سلیمانی

آدرس دفتر مرکزی:  تهران، سعادت آباد - بلوار سرو غربی ـ خیابان ریاضی بخشایش ـ کوچه بهار ۳ ـ شماره ۱۷ کد پستی: ۱۹۹۸۸۸۷۸۶۳
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۷۳/۰۶/۱۹
تلفن: ۰۲۱۲۲۰۶۱۱۱۰
فکس: ۰۲۱۲۲۳۶۸۸۱۹

آب و توسعه پایدار

مدیرعامل: یوسف سلیمانی
تلفن: ۰۲۱۲۲۰۶۱۱۱۰
فکس: ۰۲۱۲۲۳۶۸۸۱۹
آدرس دفتر مرکزی:  تهران - بلوار سرو غربی ـ خیابان ریاضی بخشایش ـ کوچه بهار ۳ ـ شماره ۱۷ کد پستی: ۱۹۹۸۸۸۷۸۶۳

علاقه محبوب
0