آروین خاک

لوگو مشاور آروین خاک در 100

آروین خاک

مدیرعامل: علیرضا بهاری فر

آدرس دفتر مرکزی:  دزفول، خیابان 22 بهمن - بین خیابان معزی و فجر ـ شماره ۳۶۲ کدپستی: ۶۴۶۱۱۷۶۹۶۹
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تأسیس: ۱۳۷۲/۰۵/۱۴
تلفن: ۰۶۴۱۵۲۵۰۲۴۶
فکس: ۰۶۴۱۵۲۶۹۰۱۳

آروین خاک

مدیرعامل: علیرضا بهاری فر
تلفن: ۰۶۴۱۵۲۵۰۲۴۶
فکس: ۰۶۴۱۵۲۶۹۰۱۳
آدرس دفتر مرکزی:  دزفول - بین خیابان معزی و فجر ـ شماره ۳۶۲ کدپستی: ۶۴۶۱۱۷۶۹۶۹

علاقه محبوب
0